Ecologisch Werkplan

In het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning wordt in de uiterwaarden bij Pannerden een project ontwikkeld.

In 2007 is ter voorbereiding op het project door ons een natuuronderzoek uitgevoerd. Voor het verkrijgen van diverse vergunningen en ontheffingen zijn de onderzoeksresultaten van 2007 in 2015 geactualiseerd. We hebben daarna een ecologisch werkplan en enkele mitigatieplannen opgesteld en vervolgens de aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet verzorgd.

Het ecologisch werkplan bestaat, naast het uitvoeren van het natuurwaardenonderzoek, uit een checklist beschermde soorten, een ecologisch werkprotocol en een monitoringsplan natuur. Tevens worden werkafspraken ten behoeve van een conform natuurwetgeving correcte projectuitvoering opgenomen in het ecologisch werkplan.