• 20/06/2017
  Begeleiden grondgebonden projecten

  Wij kunnen u hulp bieden bij uw grondgebonden projecten.

  Voor verschillende opdrachtgevers in de Liemers hebben we begeleiding geboden bij o.a. het aankopen van gronden, bijvoorbeeld tbv. natuurontwikkeling of oprichting van een landgoed. Ook hebben we verschillende opdrachtgevers terzijde gestaan bij het ruilen of verkopen van hun gronden. 

  Terug naar overzicht

  Lees meer
 • 18/05/2017
  Stage-onderzoek houtige biomassa in de Liemers

  Een stagiair van Hogeschool van Hall Larenstein heeft bij ons een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebruik van houtige biomassa in de Liemers. We willen graag weten of het snoeihout afkomstig uit landschapsbeheer in de Liemers op een duurzame en rendabele manier te gebruiken is als biomassa voor bedrijven/gebouwen met een warmtevraag in dit gebied. De conclusie van het stage-onderzoek is dat er in potentie wel voldoende biomassa in het gebied aanwezig is, maar dat dit (nog) niet rendabel in te zetten is. Dit komt o.a. doordat de landschapselementen verspreid in het gebied liggen en het verzamelen, vervoeren en verwerken van het snoeihout kosten met zich meebrengen die (nog) niet opwegen tegen de opbrengsten van de houtige biomassa.

  Lees meer
 • 15/03/2017
  Nieuw landgoed

  Voor verschillende opdrachtgevers onderzoeken wij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed en de rangschikking van het landgoed onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Door deze rangschikking kan een beroep gedaan worden op verschillende fiscale faciliteiten.

  Het oprichten van een nieuw landgoed is vaak een lang traject waarbij verschillende stappen doorlopen dienen te worden. Misschien heeft u plannen voor natuurontwikkeling of bosaanleg, het realiseren van een landhuis van allure, het maken van mooie wandelroutes op het landgoed. Voor een goede begeleiding in dit traject kunt u bij ons terecht.

  Lees meer
 • 15/03/2017
  Groenbeheerplannen drie molenbiotopen

  Zuid-Holland is de meest molenrijke provincie van Nederland, er zijn maar liefst 228 molens in deze provincie. Een molen kan alleen draaien als hij wind vangt en daarom is het belangrijk dat het gebied rond de molen, de ‘molenbiotoop’, vrij blijft van bebouwing en hoog opgaande begroeiing.

  Van der Molen Groenconsult heeft voor drie molens een groenbeheerplan opgesteld. Hiermee kunnen de drie molenbiotopen direct verbeterd worden. Gezorgd wordt dat de molen vrij is van wind-belemmerende begroeiing en dat de molen goed beleefbaar is vanaf de openbare weg.

  De verschillende molens zijn bezocht en de molenbiotoop is beoordeeld. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de moleneigenaar en/of molenaar. In de rapportage is per molenbiotoop aangegeven hoe de meest ideale situatie voor de molenbiotoop er uit ziet. Beschreven is welke maatregelen nodig zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie van de molenbiotoop te komen.

  Draagvlak bij betrokkenen van de molenbiotoop is van groot belang. Voor draagvlakverkrijging is voor ieder afzonderlijk molenbiotoop een informatiebijeenkomst georganiseerd waar het betreffende groenbeheerplan door ons gepresenteerd is.

  Lees meer
 • 15/03/2017
  Ecologisch Werkplan

  In het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning wordt in de uiterwaarden bij Pannerden een project ontwikkeld.

  In 2007 is ter voorbereiding op het project door ons een natuuronderzoek uitgevoerd. Voor het verkrijgen van diverse vergunningen en ontheffingen zijn de onderzoeksresultaten van 2007 in 2015 geactualiseerd. We hebben daarna een ecologisch werkplan en enkele mitigatieplannen opgesteld en vervolgens de aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet verzorgd.

  Het ecologisch werkplan bestaat, naast het uitvoeren van het natuurwaardenonderzoek, uit een checklist beschermde soorten, een ecologisch werkprotocol en een monitoringsplan natuur. Tevens worden werkafspraken ten behoeve van een conform natuurwetgeving correcte projectuitvoering opgenomen in het ecologisch werkplan.

  Lees meer