Quickscan Flora en Fauna Hockeyclub

De hockeyclub in IJsselstein is van plan het sterk verouderde clubgebouw te slopen en hier een nieuw clubgebouw te bouwen. Om de nieuwbouw te realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Inzicht in de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling op eventueel aanwezige beschermde planten en diersoorten (Flora- en faunawet) en beschermde gebieden (Natuurbeschermingswet) is gewenst.

Veel dieren en planten zijn middels de Flora- en faunawet beschermd. Om inzichtelijk te krijgen of ter plaatse van het te bouwen clubgebouw en te slopen oude gebouw beschermde soorten voorkomen of op basis van het biotooptype zeer waarschijnlijk voorkomen, heeft Van der Molen Groenconsult een flora en faunaonderzoek (quickscan) uitgevoerd.

De rapportage beschrijft de resultaten van de quickscan. Het betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren op de onderzoekslocatie en de te verwachten effecten van de voorgenomen werkzaamheden op beschermde soorten. Een quickscan is een momentopname en staat niet gelijk aan een volledige veldinventarisatie. Het is een eerste stap waaruit blijkt of een vervolgstap in de vorm van een uitgebreidere natuurtoets noodzakelijk is of dat dit niet het geval is.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op