Natuurwetgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe woonwijk, uitbreiding van een industriegebied, aanleg van recreatiegebieden of nieuwe natuur krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. U bent

verplicht  om bij elke ruimtelijke ingreep na te gaan of er beschermde planten, dieren of gebieden verstoord worden.

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten. Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen.

De Wet natuurbescherming stelt dat de vaste rust- of verblijfplaatsen van bepaalde dieren niet mogen worden verstoord. Ook mogen de dieren niet worden gedood. Dit geldt voor vrijwel alle in Nederland van nature voorkomende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Daarnaast geldt de wet voor een aantal specifieke vlinders, libellen, mieren en ongewervelden. Ook een aantal planten is volgens de wet beschermd.

Bij elk ruimtelijk project moet zorgvuldig worden nagegaan of er negatieve effecten te verwachten zijn voor de aanwezige natuurwaarden. Wanneer dit het geval is, dient een ontheffing te worden aangevraagd.

De Wet natuurbescherming regelt ook de bescherming van gebieden, waaronder Natura-2000 gebieden. Bij projecten in of in de buurt van deze gebieden moet worden getoetst of er negatieve effecten optreden. Als dit het geval is, dient een vergunning te worden aangevraagd. In een passende beoordeling dienen de optredende effecten wetenschappelijk onderbouwd te worden beschreven en te worden aangegeven welke mitigerende (verzachtende) en/of compenserende maatregelen worden genomen.

Natuurtoets: een helder overzicht

Met de natuurtoets zet Van der Molen Groenconsult de invloed van de voor uw project relevante natuurwetgeving overzichtelijk op een rij. Zo bent u volledig op de hoogte van de effecten van de geplande maatregelen en van de mogelijkheden om schade te voorkomen en eventueel te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Daarnaast heeft u met de Natuurtoets een verplicht onderdeel van een eventuele ontheffingsaanvraag in handen. Ook wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen ontheffing nodig is, kunt u met de natuurtoets aantonen dat u zorgvuldig te werk bent gegaan. Zowel naar de overheid als naar omwonenden of andere belanghebbenden.

Voorkom vertraging

Om vertragingen in uw project te voorkomen, is het van belang dat al tijdens de planvorming onderzoek wordt gedaan naar beschermde soorten en/of gebieden. Op deze manier kunnen de plannen wellicht zo aangepast worden dat er geen ontheffing of vergunning hoeft te worden aangevraagd. De aanwezige natuurwaarden kunnen bijvoorbeeld in het plan geïntegreerd worden. Als dit niet kan, vraagt u ruim voor aanvang van het project ontheffing aan. U komt op deze manier niet tijdens of zelfs na de uitvoering voor onverwachte verrassingen te staan.

Draagvlak is voor uw plannen van groot belang. Van der Molen Groenconsult kan de noodzakelijke communicatie met overheden, burgers en andere betrokkenen voor u verzorgen. Ook kunnen we uitzoeken of uw project in aanmerking komt voor overheidssubsidies.

Zie Projecten Ecologie voor projecten die door ons zijn uitgevoerd.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op