Subsidie

Subsidieaanvragen voor natuur, landschap en bos, waaronder SNL

Van der Molen Groenconsult heeft al vele subsidieaanvragen voor haar opdrachtgevers verzorgd. De verschillende overheden hebben verschillende subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling of het herstel van natuur, landschap en bos.

Een aantal voorbeelden van subsidieregelingen en van door ons bureau uitgevoerde projecten is:

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
Het subsidieprogramma van de Nederlandse overheid, voor het inrichten en beheren van natuur. Sinds 2017 geldt voor particuliere natuurbeheerders dat zij SNL-gecertificeerd dienen te zijn. Als voor minder dan een minimum aantal ha's subsidie aangevraagd wordt, wordt de aanvraag via een collectief gedaan.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
Voor agrarisch natuurbeheer kunt u sinds 2016 terecht bij de agrarische collectieven. Zij regelen de aanvragen in het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap (SKNL)
De provincie bepaalt in haar Natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie mogelijk is. Er zijn twee subsidies waar gebruik gemaakt van kan worden (een combinatie kan ook): namelijk subsidie voor investeringsmaatregelen en subsidie voor functieverandering. De subsidie voor investeringsmaatregelen is bedoeld voor maatregelen die het gebied geschikt maken voor natuurbeheer of de natuurkwaliteit van het terrein verhogen. Zowel voor landbouwgrond als voor bos en natuurterrein kan investeringssubsidie aangevraagd worden. Door het blijvend omzetten van landbouwgrond naar bos of andere natuur daalt de economische waarde van de grond. Voor deze waardedaling kan compensatie aangevraagd worden. In Gelderland gaat het om de regelingen Functieverandering en Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein.

Regeling Landschap van de Provincie Gelderland
Regeling Landschap van de Provincie Gelderland, waarbij herstel en aanleg van landschapselementen wordt gesubsidieerd. Deze regeling biedt onder andere de mogelijkheid tot uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan van gemeenten.

Aanleg van nieuwe landgoederen
Aanleg van nieuwe landgoederen is een interessante optie voor een nieuwe manier van terreinbeheer. Subsidiemogelijkheden bestaan voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling op het nieuwe landgoed.

Financiële ondersteuning
De overheid biedt financiële ondersteuning aan tal van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van plattelandsvernieuwing, biologische productiemethoden en (agrarisch) natuurbeheer.

Van der Molen Groenconsult kan u, als beheerder of eigenaar, met raad én daad ter zijde staan bij het kiezen en aanvragen van de juiste subsidie. Neemt u voor meer informatie eens geheel vrijblijvend contact op met ons bureau.

Ga naar Projecten Natuur om voorbeeldprojecten te bekijken.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op